Kontorets åbningstid: Onsdag kl. 16:30 – 18:00 | Tlf.: 4440 4780 post@stegekabelnet.dk

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Senest afholdt onsdag den 25. april 2018

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

2017  
Referat fra generalforsanlingen 201725. april 2017Læs/Hent
Beretning generalforsamlingen 201725. april 2017Læs/Hent

2016  
Referat fra generalforsanlingen 201630. marts 2015Læs/Hent
Beretning generalforsamlingen 201630. marts 2015Læs/Hent
Regnskab 2016 & Budget 2017Læs/Hent

2015  
Referat fra generalforsanlingen 201530. marts 2015Læs/Hent
Beretning generalforsamlingen 201330. marts 2015Læs/Hent