Generalforsamling 2019

Tirsdag den 23. april kl. 19.00

Agenda:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere.

3.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

4.   Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5.   Eventuelle forslag

6.   Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

7.   Valg af bestyrelse

8.   Valg af bestyrelsessuppleant

9.   Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsen 

Du kan læse regnskabet her [Stege Kabelnet årsrapport 2018]